Fraflytning

Gode råd når du skal flytte

Når du fraflytter din bolig hos boli.nu, er der en række ting, som du skal være opmærksom på. Læs nedenstående grundigt igennem. På den måde hjælper vi hinanden til at din fraflytning går så godt som muligt. Du kan også finde gode råd til en billigere fraflytning.

 

Normalistandsættelse:

Ved fraflytning gennemfører boli.nu en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig malerbehandling af væg- og loftsflader samt rengøring. Hvor der efter afdelingens skøn er behov for det, vil træværk, inventar og gulve blive istandsat for afdelingens regning.

 

Godtgørelse:

Du afholder selv udgifterne til normalistandsættelse, men afdelingen overtager gradvist denne udgift med 1% pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Efter 8 år og 4 mdr. (100%) vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelse.

 

Mislighold: (Ekstraarbejder udover normalistandsættelse)

Du afholder selv alle udgifter til istandsættelse som følge af mislighold. Mislighold foreligger, når boligen, eller dele heraf, er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejer, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

 

Ekstraordinær rengøring:

Hvis der er ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v. betragtes dette også som misligholdelse. Se hvordan du undgår ekstraordinær rengøring under  “Hjælp til en billigere fraflytning.”

 

Vedligeholdelse i øvrigt:

Alle udgifter i forbindelse med malerbehandling af fodlister, gerigter, karme, lysninger, inventar, radiatorer, rør samt overfladebehandling af parketgulve, døre og skabslåger afholdes af afdelingen upåagtet boperiodens længde, medmindre der er tale om mislighold, som ovenfor beskrevet.

 

Syn ved fraflytning:

boli.nu foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være bekendt med, at fraflytning har fundet sted.

 

Nøgler/nøglebrikker:

Du skal enten møde op til fraflytningssynet medbringende alle nøgler/nøglebrikker tilhørende lejemålet, eller forud for fraflytningssynet have afleveret alle nøgler/nøglebrikker tilhørende lejemålet til boli.nu. Skulle der ved fraflytningssynet ikke være adgang til lejemålet iht. ovenstående, er det nødvendigt at tilkalde låsesmed for oplåsning, som du afholder udgiften til.

 

Fraflytningsrapport:

Ved synet udarbejder boli.nu en fraflytningsrapport, hvoraf det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er mislighold eller betales af afdelingen. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til dig ved synet, eller sendes senest 14 dage efter, såfremt du ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelse af kopien af rapporten.

Få hjælp til en billigere fraflytning med vores liste nederst på siden.

Overslag:

Senest 14 dage efter synsdatoen giver boli.nu dig skriftligt overslag (oplysning) om den anslåede udgift til istandsættelse og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

 

Endelig opgørelse:

boli.nu sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse og senest 1 måned efter modtagelse af sidste håndværkerfaktura. Opgørelsen indeholder hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet.

 

I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10% i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift (overslaget).

 

Samtlige omkostninger (herunder omkostninger som afholdes af afdelingen) til istandsættelse af den fraflyttede lejlighed skal oplyses fraflyttende lejer.

 

Lejers egen istandsættelse ved fraflytning:

Du kan vælge selv at istandsætte lejemålet ved fraflytning. Du er pligtig til at foretage nødvendig malerbehandling af væg- og loftsflader samt rengøring. Arbejderne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende vedligeholdelsesreglement.

De anvendte malerprodukter skal være af kvalitet som Sadolin, Flügger eller Beck & Jørgensen A/S.

 

Aflæsning af vand-, varme- og el-forbrug:

Efter istandsættelse af boligen og forinden nyindflytning, foranlediger forsyningsselskaberne aflæsning af vand- og varmeforbruget. Elforbruget fjernaflæses af forsyningsselskabet. Det er derfor vigtigt, at du melder flytning til forsyningsselskabet (TREFOR). Modtager du forbrugsskema fra forsyningsselskaberne forud for fraflytning, er det en god ide selv at foretage aflæsning af forbruget, hvor dette kan lade sig gøre.

 

Overdragelse af effekter:

Overdrages du effekter, gulvtæpper, gardinstænger, persienner, skabe m.v. til ny lejer, skal der ved fraflytningssynet foreligge en skriftlig aftale mellem parterne underskrevet af begge parter. Foreligger en sådan aftale ikke ved fraflytningssynet, afkræves fraflytter udgiften til nedtagning og bortskaffelse af effekter ikke tilhørende lejemålet.

 

Effekter, som begge parter skriftligt har aftalt overdraget, eksempelvis garderobeskabe og lignende, må ikke være til gene for håndværkerne ved istandsættelsen af lejemålet.

 

Træffer du og den nye lejer aftale om overtagelse af gulvtæpper skal disse ved fraflytningssynet være rullet sammen, således det er muligt at syne gulvene.

 

Hvis det ved fraflytningssynet bliver konstateret, at gulve skal slibes og lakeres, skal evt. overdragede effekter fjernes, så de ikke er til hindring for afslibning og lakering af gulve.

Du kan vælge selv at istandsætte lejemålet ved fraflytning.

Hjælp til en billigere fraflytning

Når du skal flytte fra din bolig, kan du selv gøre meget for at begrænse udgifterne. Tjek listen og få en billigere fraflytning:

 

 • Du må ikke foretage udspartling af huller i lofter og vægge. Hvis du selv foretager udspartling af huller i loft og vægge, kan det medføre mislighold.
 • Afkalk blandingsbatterier, fliser, klinker og sanitet.
 • Rengør hårde hvidevarer både ud- og indvendigt – inkl. filtre i emhætten.
 • Afvask skabsinventar ud- og indvendigt i samtlige skabe.
 • Afvask vindueskarme, rammer og false (indvendige flader, når vinduet er åbnet) samt eventuelle aftræksventiler.
 • Afvask døre, karme og gerigter.
 • Afvask alt øvrigt træværk.
 • Puds samtlige ruder ud- og indvendigt.
 • Støvsug radiatorribber og mellemrum og afvaske front.
 • Fjern lamper, ledninger i lampeudtag, ledningsclips samt inventar og lignende, som ikke tilhører lejligheden (boli.nu).
 • Fjern gulvtæpper, tæpperester og tæppetape.
 • Fjern sandlister (liste mellem fodliste og gulv) undtagen i køkken, hvor listen tilhører lejligheden (boli.nu).
 • Fjern opsatte klistermærker og lignende.
 • Sørg for, at terrasse og have/nyttehave fremstår renholdt og vedligeholdt. Husk din afdeling kan have vedtaget havepligtsregler, som skal følges.
 • Undlad at aflevere affald ved miljøstationerne, som du selv har pligt til at bortskaffe. (Betaling for bortskaffelse med vognmand opkræves af dig.)

Nyheder fra os