Fraflytning

Vi tilstræber altid, at vores boliger er istandsatte, men som tilflytter må man acceptere, at boligen bærer præg at det slid, der må anses for rimeligt i forhold til boligens alder. Hvor der efter afdelingens skøn er behov for det, vil træværk, inventar og gulve blive istandsat for afdelingens regning.
 
Vigtig information
i forbindelse med fraflytning.
 
 
Normalistandsættelse:
Ved fraflytning gennemfører boli.nu en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig malerbehandling af væg- og loftsflader samt rengøring.
 
Godtgørelse:
Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelse, men afdelingen overtager gradvist denne udgift med 1% pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Efter 8 år og 4 mdr. (100%) vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelse.
 
Mislighold: (Ekstraarbejder udover normalistandsættelse)
Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af mislighold. Mislighold foreligger, når boligen, eller dele heraf, er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejer, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.
 
Ekstraordinær rengøring:
Hvis der er ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v. betragtes dette også som misligholdelse. Se i øvrigt punktet “Hjælp dig selv til en billigere fraflytning.”
 
Vedligeholdelse i øvrigt:
Alle udgifter i forbindelse med malerbehandling af fodlister, gerigter, karme, lysninger, inventar, radiatorer, rør samt overfladebehandling af parketgulve, døre og skabslåger afholdes af afdelingen upåagtet boperiodens længde, medmindre der er tale om mislighold, som ovenfor beskrevet.
 
Indflytningssyn:
I forbindelse med overtagelse og indflytning skal der i henhold til gældende lovgivning afholdes et indflytningssyn.
 
Indflytningssynet skal gennemføres ved lejemålets begyndelse og senest ca. 14 dage efter indflytning. Samtidig fastlægger loven, at indflytningsrapporten skal udarbejdes under lejerens medvirken.
 
Indkaldelse til indflytningssyn sker i forbindelse med nøgleudlevering. Boligorganisationen fastsætter dato og tidspunkt for afholdelse af indflytningssynet.
 
Senest ved indflytningssyn modtager lejer den sidste nøgle tilhørende lejemålet. Alternativt kan denne afhentes på afdelingens varmemesterkontor efter indflytning.
 
Indflytningssynet har til formål at registrere fejl og mangler i det lejede og enten lade disse fejl og mangler udbedre eller sikre at disse indskrives i indflytningsrapporten.
 
boli.nu kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige, og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.
 
Hvis indflytningssynet ikke kan gennemføres indenfor kort tid efter indflytning, f.eks i tilfælde hvor lejer / indflytter ikke træffes hjemme, mister lejer / indflytter sine rettigheder til at kunne dokumenterer konstaterede fejl og mangler ved senere fraflytning.
 
 
Syn ved fraflytning:
boli.nu foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være bekendt med, at fraflytning har fundet sted.
 
Nøgler / nøglebrikker:
Lejer skal enten møde op til fraflytningssynet medbringende alle nøgler / nøglebrikker tilhørende lejemålet, eller forud for fraflytningssynet have afleveret alle nøgler / nøglebrikker tilhørende lejemålet til boli.nu.
 
Skulle der ved fraflytningssynet ikke være adgang til lejemålet iht. ovenstående, er det nødvendigt at tilkalde låsesmed for oplåsning, som fraflyttede lejer afholder udgiften til.
 
Fraflytningsrapport:
Ved synet udarbejder boli.nu en fraflytningsrapport, hvoraf det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er mislighold eller betales af afdelingen.
 
Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet, eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelse af kopien af rapporten.
 
Overslag:
Senest 14 dage efter synsdatoen giver boli.nu lejeren skriftligt overslag (oplysning) om den anslåede udgift til istandsættelse og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.
 
Endelig opgørelse:
boli.nu sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse og senest 6 uger fra frigørelsesdatoen (genudlejningsdatoen) med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet.
 
I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10% i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift (overslaget).
 
Samtlige omkostninger (herunder omkostninger som afholdes af afdelingen) til istandsættelse af den fraflyttede lejlighed skal oplyses fraflyttende lejer.
 
Lejers egen istandsættelse ved fraflytning:
Lejer kan vælge selv at istandsætte lejemålet ved fraflytning. Lejer er pligtig til at foretage nødvendig malerbehandling af væg- og loftsflader samt rengøring. Arbejderne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende vedligeholdelsesreglement.
De anvendte malerprodukter skal være af kvalitet som Sadolin, Flügger eller Beck & Jørgensen A/S.
 
Aflæsning af vand-, varme- og el-forbrug:
Efter istandsættelse af boligen og forinden nyindflytning, foranlediger forsyningsselskaberne aflæsning af vand- og varmeforbruget. Elforbruget fjernaflæses af  forsyningsselskabet.  Det er derfor vigtigt, at fraflytter melder flytning til forsyningsselskabet (TREFOR)
Modtager fraflytter forbrugsskema fra forsyningsselskaberne forud for fraflytning, er det en god ide selv at foretage aflæsning af forbruget, hvor dette kan lade sig gøre.
 
Overdragelse af effekter:
Overdrages effekter, gulvtæpper, gardinstænger, persienner, skabe m.v. fra fraflytter til nyindflytter, skal der ved fraflytningssynet foreligge en skriftlig aftale mellem parterne underskrevet af begge parter. Foreligger en sådan aftale ikke ved fraflytningssynet, afkræves fraflytter udgiften til nedtagning og bortskaffelse af effekter ikke tilhørende lejemålet.
 
Effekter, som begge parter skriftligt har aftalt overdraget, eksempelvis garderobeskabe og lignende, må ikke være til gene for håndværkerne ved istandsættelsen af lejemålet.
 
Træffer fraflytter og nyindflytter aftale om overtagelse af gulvtæpper skal disse ved fraflytningssynet være rullet sammen, således det er muligt at syne gulvene.
 
Konstateres det ved fraflytningssynet, at gulve skal slibes og lakeres, skal evt. overdraget effekter fjernes, så disse ikke er til hindring for afslibning og lakering af gulve.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redigeret

man, 18/09/2017 - 13:40